Μπαίνουν άλλες 300.000 ευρώ στα ταμεία της ΠΑΕ!

Eπιμέλεια:Μανώλης Σαρρής

Ο ΟΦΗ με ανακοίνωση του κάνει γνωστή την διεξαγωγή Γ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Δεκεμβρίου και εκείνη την ημέρα θα διπλασιαστεί το μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ στις 600.000 ευρώ.

Στην απόφαση αυτή κατέληξε ομόφωνα το Δ.Σ. της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στην τελευταία του συνεδρίαση, κάνοντας γνωστό ότι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, από 300 χιλιάδες ευρώ που ήταν το καλοκαίρι ως μετοχικό κεφάλαιο εκκίνησης, θα διπλασιαστεί σε 600 χιλ. ευρώ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, επιπλέον 300 χιλιάδων ευρώ, που προκήρυξε η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, μέχρι τις 7/2/2017.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιοποίησε η ΠΑΕΟΦΗ 1925 θα καλυφθεί από παλαιούς και νέους μετόχους.

Παράλληλα, η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, ανακοίνωσε την διεξαγωγή Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τις 29 Δεκεμβρίου 2016, με σκοπό την σύσταση ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα αφορά στην μπουτίκ που ανοίγει η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, ενώ στην ίδια Γενική Συνέλευση θα γίνει ενημέρωση των μετόχων για τη μέχρι σήμερα λειτουργία της εταιρείας.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και την Γ.Σ. των μετόχων:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της  Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925».

 

για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και αρ. Γ.Ε.ΜΗ., 139787860000 ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 06-12-2016 αποφάσισε, ΟΜΟΦΩΝΑ, σύμφωνα με τα άρθρο 8 παρ. 4 και του καταστατικού, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000€) με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση ταμειακών διευκολύνσεων και οποιασδήποτε οφειλής προς μετόχους, εφόσον αυτοί το επιθυμούν, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ εκάστη.

  1. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα εγγράφονται για μια (1) νέα μετοχή από αυτές που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.
  2. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και 07-02-2017.
  3. Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους,  το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας,  και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται, στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό  5761083401825 (Όψεως Εταιριών) – ΙΒΑΝ: GR0501727610005761083401825, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη.

 

  1. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους.
  2. Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

 

Ηράκλειο,  6 Δεκεμβρίου  2016

Εντολή  Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος

Ιωάννης Πολεμαρχάκης

Πρόσκληση των μετόχων της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” σε Έκτακτη  Γενική Συνέλευση .

 

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

( Π.Α.Ε. ΟΦΗ 1925)

 

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και  μετά από απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι μέτοχοι της Π.Α.Ε. ΟΦΗ  1925, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29η  Δεκεμβρίου 2016  ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Βαρδινογιάννειου Αθλητικού  Κέντρου, στην περιοχή Σκαφιδαράς Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης, για την λήψη αποφάσεων, επί των κάτωθι θεμάτων:

 

  • Σύσταση  Μονοπρόσωπης  Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν.4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας  του άρθρου 5Α του Ν.3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3  του Ν.4072/2012, και την Κ1-802/233-2011, με μοναδικό εταίρο-ιδρυτή αυτής την Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
  • Τροποποίηση και κωδικοποίηση καταστατικού.
  • Ενημέρωση των Μετόχων για τη λειτουργία  της εταιρείας  και τα μέχρι τούδε πεπραγμένα. Οργανωτικά θέματα, προτάσεις και λήψη αποφάσεων.

 

Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές (τίτλους) στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα , πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται:

Την 10η  Ιανουαρίου  2017 ημέρα Τρίτη   και ώρα 18:30 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Ηράκλειο,  6 Δεκεμβρίου  2016

Εντολή  Δ.Σ.

Ο  Πρόεδρος

Ιωάννης Πολεμαρχάκης