Ενάμιση εκατομμύριο ευρώ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον ΟΦΗ

Eπιμέλεια:Κώστας Παπαδόπουλος

Όπως ενημέρωσε ο ΟΦΗ στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 3η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.500.000,00 ευρώ. 

Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση αναφέρει:

Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) Ευρώ, με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης τριάντα (30) Ευρώ ανά μετοχή, των οποίων η αξία κτήσης ορίζεται στα τριάντα τρία (33) Ευρώ ανά μετοχή και την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 5 του καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και τη μετέπειτα τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας.